Logo
בפסח הזה ננצל את המרחק לטובה
הוראות:

הרשמה

(6 characters minimum)
אתם עכשיו יוצרים משפחה חדשה - כל הבתים שייכים למשפחה. אם המשפחה שלכם כבר התחילה לשחק, אל תיצרו כאן חדשה, אלא תבקשו מהם קישור הצטרפות.
אתן עכשיו יוצרות בית חדש. הבית יהיה שייך למשפחה, יהיה לו ניקוד, ואתן תתחרו בבתים האחרים של המשפחה.